Umowa o pracę w Szwajcarii – jej rodzaje i sposób zawarcia

umowa o pracę w Szwajcarii-jej rodzaje i sposób zawarcia

W Szwajcarii istnieją różne rodzaje umów o pracę, a dodatkowo jeszcze niektóre umowy mogą zostać zawarte w sposób milczący tzn. ustny (nie posiadają wówczas formy pisemnej). Jednak zdecydowana większość zawieranych umów posiada formę pisemną, a niektóre rodzaje umów wręcz obligatoryjnie zawierane są pisemnie. Jakie wyróżniamy rodzaje umów w Szwajcarii?

Indywidualna umowa o pracę. Wskutek zawarcia takiej umowy pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonej pracy na rzecz pracodawcy, w czasie określonym, bądź nieokreślonym. Pracodawca natomiast zobowiązuje się do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia, albo za określony czas pracy, albo za wykonanie określonego zadania tzw. płaca akordowa. Do indywidualnych umów o pracę należą także umowy zawarte o pracę w niepełnym wymiarze czasu, np. na pół etatu, w wymiarze godzinowym, albo praca w określone dni. W przypadku indywidualnych umów o pracę nie jest wymagana forma pisemna.

Kolejnym rodzajem jest zbiorowa umowa pracy (Gesamtarbeitsvertrage-GAV). Takie umowy zawierane są pomiędzy pracodawcami, bądź związkami pracodawców, a związkami pracowniczymi. Takie zbiorowe umowy pracy określają warunki pracy, relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami, warunki zawarcia i rozwiązania umowy. Zbiorowa umowa pracy może być wiążąca dla całego danego sektora zawodowego.

Normalna umowa pracy (NAV) wydawana jest przez Bundesrat (odpowiedni szczebel administracji publicznej), dla określonych sektorów zawodowych. Adresatami takiej umowy są wszyscy pracownicy zatrudnieni w danym sektorze (np. sektor ochrony zdrowia, sektor społeczny, sektor rolniczy).Warunki pracy zawarte w  NAV obowiązują do momentu podpisania innej pisemnej umowy o pracę.

Umowa o pracę na czas określony, jest umową w której został jasno określony i zaakceptowany przez obie strony termin obowiązywania umowy. W zasadzie taka umowa nie może zostać wcześniej wypowiedziana. Kiedy okres na który została zawarty dobiegnie końca, umowa może być przedłużona w sposób milczący tzn. ustny i zostaje wówczas zawarta na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas nieokreślony jak sama nazwa wskazuje nie posiada terminu ważności. Może być rozwiązana przez każdą ze stron w jasno określonym terminie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie takiej umowy na żądanie drugiej ze stron, musi być uzasadnione w formie pisemnej. Umowa może być wypowiedziana także za obopólnym porozumieniem stron.

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.